Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website hebben wij de uiterste zorg besteed. Het kan echter voorkomen dat er sprake is van kleine onvolkomenheden. Mocht u er een tegenkomen, meld het ons dan. Als bezoeker kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen aan onjuiste of onvolledige informatie op onze website. Onze website dient voor de informatievoorziening over de van Limburg Stirum Korpsen en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Aansprakelijkheid op basis van de informatie op deze website wijzen wij dan ook nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, filmmateriaal, illustraties, grafisch materiaal, logo’s zijn beschermd door het auteursrecht. Mocht het echter zo zijn dat u geïnspireerd bent door de inhoud van onze website en wilt u een en ander hergebruiken, dan bent u vrij om dat te doen. Wij stellen het dan wel op prijs dat u daarbij vermeld dat de betreffende gegevens afkomstig zijn van de van Limburg Stirum Korpsen onder verwijzing naar www.vlskorpsen.nl. Daarmee dienen wij en u, muziek in het algemeen!

Privacy policy
Van Limburg Stirum korpsen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Limburg Stirum Korpsen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als van Limburg Stirum Korpsen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via .

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.